Protokoll 2015-01-27

GUNNESTORPS ÖVERGÅRD I OCH II

Samfällighetsförening Styrelsemöte 2015 01 27

Kallade Styrelsens ledamöter

Håkan Karlsson *

Christer Reichenberg *

Oskar Stridh *

Johan Skoglund *

Digna Nelson *

Jan Carlson *

Bodil Augustsson *

* närvarande

 

1 Mötets öppnande

2 Godkännande av dagordning

3 Godkännande av föregående mötesprotokoll, 2014-11-10

Föregående mötesprotokoll godkänns.

4 Aktuellt och nya punkter

a) Förberedelse inför årsstämma 2015 i) Datum tisdagen den 14/4 (veckan efter påskveckan)
 ii) Motioner till årsstämman önskas senast den 22 februari
 iii) Budget (Inkl rapport från kassören)
 iv) Debiteringslängd
 v) Verksamhetsberättelse diskuterades
 vi) Dagordning följer lagstadgad mall (1) Framställan från styrelsen. Brunnar och hemsida
                                                       (2) Fortskörning inom området

 vii) Kallelse, skickas ut den 31 mars
 viii)Valberedningsrapport sammanställs

b) Uppdatering av medlemsregistret. Delas ut i papper med förfrågan om korrekt information.

c) Flaggstångsvimpel köps på Hornbach. Nedtagning av ljus görs av kontaktman förslagsvis v 6.

d) Informationsblad ut snarast med information om aktuella datum; årsstämman 14 april samt att motioner bör vara styrelsen tillhanda den 22 februari. Vårstäddag planerad till 9 maj. Sommarstädning 16 juni. Höststädning 17 oktober. Glöm ej att sanda vid halt väglag skall också poängteras.

5 Aktivitetslistan (publiseras ej på hemsidan)

Aktivitetslistan uppdateras

6 Ekonomi
a) Redogörelse av ekonomiläget för 2014. 

Budget +90 000kr vilket är beroende av att byte av sand sker först våren 2015 samt att reparation av gatubrunnar inplanerat våren 2015. Com Hems kabelavgift bokförs mot förfallodatum.

b) Hur hanteras diff i vattenräkning?

Håkan går i genom mätningar kopplade till den centrala mätningen.

7 Övrigt, laget runt

Träd utmed gångbanan emot Gunnestorpsvägen på kommunalmark har delvis blåst ner.

Snöslungan användes helgen 23-24 januari. Problem med att få samtliga hjul att driva. Behöver repareras. Janne diskuterar med Tony om ev reparation.

Kalendarium

  • Styrelsemöte nr 7 Måndagen den 23 feb kl 18.30 fika Bodil
  • nr 8 Tisdagen den 17 mars kl 18.30 fika Håkan
  • Årsmöte Tisdagen 14 april
  • Styrelsemöte nr 1 Tisdagen den 28 april kl 18.30 fika Oscar
  • Kontaktmannamöte kl 19.00
  • Städdag Lördagen den 9 maj

 

Vid protokollet: Bodil Augustsson

Justeras: Håkan Karlsson

24 feb 2015